Avís legal

Dades identificatives

La pàgina web www.designa-advocats.com, és titularitat de Jéssica González Haro, amb domicili a Ctra. De Vic, 22, entresol, 08241 Manresa, amb DNI 77.744.288-X, i nº de col·legiada 1.047 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa.

Pot contactar amb la titular per mitjà dels següents mitjans:

Usuaris

Aquestes condicions (Avís Legal) tenen per finalitat regular l’ús de la pàgina web de la titular, que posa a disposició del públic.

L’accés o l’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Aquestes condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

Ús del portal

La pàgina web www.designa-advocats.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (“els continguts”) a Internet que pertanyen a la titular o als seus llicenciadors als quals l’usuari pugui tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació real i lícita.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la titular ofereix a través del seu portal i (amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu), a no utilitzar-los per:

 • Dur a terme activitats lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la titular, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmenats.
 • Intentar accedir i, si escau, fer ús dels comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • Fer ús del lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb fins comercials, polítics, publicitaris i per qualsevol ús comercial, sobretot l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

La titular té el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatòries, xenòfobes, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no siguin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, la titular no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de les diferents eines de participació.

Protecció de dades

Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit al document

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

La titular és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de la titular o dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats d’acord amb el que estableix en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides, així com la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la titular.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la titular. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’usuari  no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de la titular.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota l’única responsabilitat de l’usuari. En concret, a títol merament enunciatiu, la titular no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

 1. a) La disponibilitat en el funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 2. b) La finalitat per la qual la pàgina web serveix als objectius de l’usuari.
 3. c) La infracció de la legislació vigent per part de l’usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d’altres persones o entitats.
 4. d) L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic danyós que pogués causar danys al sistema informàtic de l’usuari o de tercers. És responsabilitat de l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 5. e) L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers poguessin realitzar.
 6. f) L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’ells faci l’usuari. La titular posarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.
 7. g) Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als usuaris quan tinguin el seu origen en errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 8. h) Els danys o perjudicis que es deriven de circumstàncies ocasionades per cas fortuït o força major.

En cas que existeixin fòrums, en l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que, els missatges reflecteixen únicament l’opinió de l’usuari que els remet, que és l’únic responsable. La titular no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’usuari.

Modificació d’aquest avís legal i duració

La titular es reserva el dret de realitzar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareixen presentats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Enllaços

En el cas que a la pàgina web www.designa-advocats.com s’incloguin enllaços o enllaços a altres llocs d’Internet, la titular no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas la titular assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyin a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

La titular es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal o els serveis oferts sense necessitat d’advertència prèvia, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixen el contingut d’aquest avís legal.

Generalitats

La titular perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre la titular i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals competents.

 

Obrir Whatsapp
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?